Algemene voorwaarden

DigiVerhuur.nl
Verlorenhoek 6
5446 XL Wanroij

KvK: 72043237
BTW: NL858960497B01
IBAN: NL66ABNA0867220597

 

Algemene Voorwaarden DigiVerhuur.nl

Deel I. Algemene voorwaarden voor zowel verkoop als verhuur

 

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden van DigiVerhuur.nl wordt verstaan onder:

1.1.1. DigiVerhuur.nl, een handelsnaam van Opblaasverhuur BV, gevestigd te Wanroij, aan de Verlorenhoek 6, 5446 XL, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 72043237, bekend bij de Belastigdienst met BTW-nummer NL858960497B01 en bankierende bij ABN-AMRO met NL66ABNA0867220597.

1.1.2. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie DigiVerhuur.nl materialen levert en/of diensten verricht, dan wel met wie DigiVerhuur.nl een overeenkomst aangaat of met wie DigiVerhuur.nl in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

1.1.3. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen DigiVerhuur.nl en klant tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop. Alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.1.4. materiaal: alle materialen, waaronder begrepen documentatie, handleidingen, blowers, transporttassen, spantouwen, grondpennen, tekeningen, modellen, schetsen, monsters, drukproeven en alle (overige) resultaten van dienstverlening door DigiVerhuur.nl, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

1.1.5. diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die DigiVerhuur.nl voor of ten behoeve van klant verricht;

1.1.6. order: iedere opdracht van klant, in welke vorm dan ook.

1.1.7.  website: www.digiverhuur.nl

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen DigiVerhuur.nl en klant, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.2. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van klant gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door DigiVerhuur.nl schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. In alle gevallen waarin de overeenkomst met klant eindigt, blijven deze algemene voorwaarden van toepassing op de betrekkingen tussen DigiVerhuur.nl en klant  voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

2.4. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in art. 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat Afdeling 3, Titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.

2.5. Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen DigiVerhuur.nl en klant op basis van derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst. art. 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

 

3. Algemeen

3.1. DigiVerhuur.nl heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van brochures en website te wijzigen.

3.2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in brochures of op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden.

3.3. Type en spelfouten zijn voorbehouden.

3.4. Schriftelijke correspondentie kan per brief dan wel per e-mail plaatsvinden.

 

4. Offertes

4.1. Alle offertes, prijscouranten en prijzen zijn geheel vrijblijvend en niet bindend tot het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten.

4.2. Tenzij anders vermeld, hebben alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, een geldigheidsduur van dertig dagen.

4.3. Een opdracht wordt pas geacht te zijn geaccepteerd, nadat deze door DigiVerhuur.nl schriftelijk is bevestigd. Tevens aanvullingen, opdrachtwijzigingen of andere afspraken worden pas geacht te zijn geaccepteerd na schriftelijke bevestiging door DigiVerhuur.nl.

 

5. Prijzen

5.1. Prijzen in offerte en/of overeenkomst, brochure of op de website zijn, tenzij anders vermeld: uitgedrukt in Euro’s; exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten; exclusief kosten in- en uitlading en verzending.

5.2. Elke verandering van de factoren die van invloed zijn op de prijs, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan DigiVerhuur.nl doorberekenen aan klant. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de order door DigiVerhuur.nl geschiedt en mits klant een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in art. 6:235 BW, is klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5.3. Klant vrijwaart DigiVerhuur.nl voor alle kosten en schade die voor DigiVerhuur.nl mochten voortvloeien uit het feit:

5.3.1. dat klant niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat; en/of

5.3.2. dat klant onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan DigiVerhuur.nl en/of autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat.

 

6. Betaling

6.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling vooraf per iDeal, zonder enige korting.

6.2. Klant is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. Hierbij wordt een gedeelte van de maand als een gehele maand gerekend.

6.3. Indien klant in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het verschuldigde bedrag aan DigiVerhuur.nl, heeft DigiVerhuur.nl het recht aan hem ter hand gestelde bescheiden door of namens klant, alsmede de uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te houden, totdat betaling door klant heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid tot betaling is gesteld. Bovendien is DigiVerhuur.nl bij in gebreke blijven van klant gerechtigd zijn uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat betaling door klant heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid tot betaling is gesteld.

6.4. Klant is verplicht DigiVerhuur.nl alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure te vergoeden, indien klant ook na tenminste drie betalingsherinneringen en na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald.

6.5. DigiVerhuur.nl behoudt zich het eigendom van geleverde materialen voor, tot op het moment dat de ter zake verschuldigde koopsom, inclusief eventuele rente, incassokosten en dergelijke, betaald en door DigiVerhuur.nl geheel ontvangen zijn.

6.6. Klant is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van DigiVerhuur.nl, tenzij hem op basis van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.

6.7. Klant is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, tenzij klant binnen dertig dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan de bevoegde rechter.

 

7. Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden klant

7.1. Klant zal aan DigiVerhuur.nl alle voor de uitvoering van DigiVerhuur.nl werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan.

7.2. Klant zal op de materialen aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.

 

8. Ontbinding van de overeenkomst

8.1. Indien klant niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is klant in verzuim en is DigiVerhuur.nl gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd DigiVerhuur.nl's andere rechten onder welke overeenkomst met klant dan ook en zonder dat DigiVerhuur.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.

8.2. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 zijn respectievelijk alle vorderingen van DigiVerhuur.nl op klant en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is DigiVerhuur.nl gerechtigd de betreffende materialen terug te nemen. In dat geval zullen DigiVerhuur.nl en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van klant te betreden teneinde de materialen in bezit te nemen. Klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde DigiVerhuur.nl in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

8.3. Behoudens ingeval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van art. 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien DigiVerhuur.nl enige overeenkomst met klant ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in art. 6:278 lid 2 BW.

 

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1. DigiVerhuur.nl is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van materialen.

9.2. De aansprakelijkheid van DigiVerhuur.nl jegens klant is uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief B.T.W.). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is aansprakelijkheid van DigiVerhuur.nl beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

9.3. DigiVerhuur.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade door wie dan ook geleden, voor zover deze schade voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik van het materiaal of uit gebruik van het materiaal in strijd met de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.

 

10. Levering

10.1. DigiVerhuur.nl heeft het recht leveringen door derden te laten geschieden.

10.2. Indien de wederpartij weigert de hem aangeboden materialen in ontvangst te nemen of in geval de overeengekomen afroeptermijn niet in acht wordt genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (ondermeer vracht- en opslagkosten) voor rekening van klant.

10.3. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien klant geen nadere aanwijzingen verstrekt aan DigiVerhuur.nl, door DigiVerhuur.nl als goed koopman bepaald, zonder hiervoor enige aansprakelijkheid te dragen.

10.4. Het transport geschiedt steeds, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van klant.

10.5. De levering van de materialen wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

10.5.1. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door overdracht van de materialen aan die beroepsvervoerder;

10.5.2. Indien de materialen door of namens klant worden afgehaald; door de in ontvangst name van de materialen;

10.5.3. Bij verzending door een vervoermiddel van DigiVerhuur.nl; door aflevering aan het door klant opgegeven adres.

10.6. De materialen zijn voor risico van klant vanaf het moment van levering. Het transportrisico ligt te allen tijde bij klant, zonodig dient klant zich hiertegen te verzekeren.

10.7. Klant zal zonder ingebrekestelling in verzuim zijn, wanneer hij de materialen om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afneemt. DigiVerhuur.nl is dan gerechtigd de materialen voor rekening en risico van klant, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsverlies, op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en (incasso) kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd.

 

11. Overmacht

11.1. In geval van overmacht is DigiVerhuur.nl bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

11.2. Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van DigiVerhuur.nl aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbrekingen, import- of handelsverboden, uitsluiting, belemmerende weersomstandigheden en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.

 

12. Overeenkomst

12.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer DigiVerhuur.nl een order van klant schriftelijk aanvaardt.

12.2. Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens en dergelijke in offertes en overeenkomsten, brochures en op de website, gelden als een weergave bij benadering. Hierbij mag klant erop rekenen dat afwijkingen de grenzen van het normale niet te buiten gaan. Afwijkingen van de geleverde materialen van de afbeeldingen, maten, beschrijvingen en tekeningen in de door DigiVerhuur.nl verzonden bescheiden en op de website vermelde informatie, geven nimmer grond tot reclamatie.

12.3. DigiVerhuur.nl  is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren diensten aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

12.4. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of voorwaarden, worden pas geaccepteerd na schriftelijke bevestiging door DigiVerhuur.nl.

 

13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

13.1. DigiVerhuur.nl verklaart dat, voor zover zij weet, door de materialen geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. DigiVerhuur.nl kan klant niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

13.2. Klant vrijwaart DigiVerhuur.nl ter zake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de materialen op intellectuele eigendomsrechten van derden, indien klant DigiVerhuur.nl een specifieke opdracht geeft op basis van een ontwerp dat niet van DigiVerhuur.nl afkomstig is.

13.3. Klant staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden dit toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van DigiVerhuur.nl, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de materialen, bijvoorbeeld door de materialen te kopiëren, te bewerken of na te maken.

13.4. Industriële eigendomsrechten van DigiVerhuur.nl, alsmede rechten op een handelsnaam, blijven exclusief bezit van DigiVerhuur.nl

13.5. Indien DigiVerhuur.nl klant het recht verleent van enig recht gebruik te maken, zal dit recht strikt beperkt zijn tot de looptijd van de overeenkomst. DigiVerhuur.nl heeft geen plicht tot betaling van enige  vergoeding aan klant of derden ter zake van het voor deze vervallen van het gebruik van het recht.

 

Deel II: Aanvullende algemene voorwaarden voor verkoop

 

14. Leveringstermijn voor verkoop

14.1. Opgegeven levertijden, schriftelijk dan wel mondeling, zijn slechts een benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2. De overeengekomen levertijd begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging door DigiVerhuur.nl, mits klant DigiVerhuur.nl alle voor uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, bescheiden, eventueel benodigde vergunningen en te behandelen materialen ter beschikking heeft gesteld. Indien door DigiVerhuur.nl een aanbetaling is bedongen, begint de overeengekomen levertijd te lopen vanaf de dag van ontvangst van deze aanbetaling door DigiVerhuur.nl.

14.3. Bij overschrijding van enige termijn heeft klant geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig  is dat van klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Klant is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingtermijn, gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

14.4. DigiVerhuur.nl heeft ten alle tijden het recht de materialen en/of diensten in gedeelten (af) te leveren en afzonderlijk te factureren.

                                                                                                                                                                 

15. Risico en aansprakelijkheid voor verkoop

15.1. Klant is verplicht om bij levering te onderzoeken of de materialen en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien het geleverde niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst, dient klant DigiVerhuur.nl hiervan zo spoedig mogelijk, uiterlijk zeven dagen na ontvangst van het materiaal of de dienst, schriftelijk van op de hoogte te brengen. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen zeven dagen geconstateerd kunnen worden, dienen onmiddellijk na constatering, uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het materiaal of de dienst, schriftelijk gemeld te worden bij DigiVerhuur.nl.

15.2. Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen zo spoedig mogelijk na aflevering van de door klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden, mét foto waaruit de klacht blijkt. Bij gebreke van één van voornoemde eisen, heeft DigiVerhuur.nl het recht de klacht naast zich neer te leggen.

15.3. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt, mits het materiaal zich nog in de staat bevindt, zoals het was bij levering.

15.4. Geringe of niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit kunnen niet als grond voor klachten dienen.

15.5. Indien een klacht een deel van de order betreft, kan dit geen aanleiding geven tot afwijzing van de order als geheel, tenzij de order als geheel daardoor als onbruikbaar moet worden beschouwd.

15.6. In geval van een geldende klacht, is DigiVerhuur.nl tot niet meer verplicht dan het voor haar rekening vervangen of herstellen van het betreffende materiaal of de dienst of wel het crediteren van klant voor een bedrag gelijk aan de verschuldigde prijs van het betreffende materiaal. Hierin heeft DigiVerhuur.nl een vrije keus.

15.7. Het staat voor klant niet vrij het materiaal te retourneren, zonder dat DigiVerhuur.nl daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De kosten van retourneren zijn voor klant en de materialen blijven voor zijn risico.

15.8. Een klacht geeft nimmer reden tot opschorting van de betalingsverplichting of andere verplichtingen van klant jegens DigiVerhuur.nl.

 

16. Garantie

16.1. DigiVerhuur.nl geeft 12 maanden garantie op haar materialen, mits DigiVerhuur.nl schriftelijk op de hoogte is gesteld van de klacht, en mits alle instructies door DigiVerhuur.nl verstrekt, met betrekking tot het gebruik van materiaal, correct zijn opgevolgd. Deze garantieperiode vangt aan op de datum van facturatie.

16.2. Garantie geldt uitsluitend voor gebreken van het materiaal en fabricagefouten.

16.3. Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, gebruik van het materiaal voor andere doeleinden dan bedoeld, normale slijtage en gebreken als gevolg van montage en/of installatie en onderhoud en/of reparatie door derden, vallen niet onder de garantie.

16.4. In geval van garantie is DigiVerhuur.nl tot niet meer verplicht dan het voor haar rekening vervangen of herstellen van het betreffende materiaal of de dienst of wel het crediteren van klant voor een bedrag gelijk aan de verschuldigde prijs van het betreffende materiaal. Hierin heeft DigiVerhuur.nl een vrije keus.

16.5. Indien DigiVerhuur.nl het materiaal niet zelf heeft vervaardigd, geeft DigiVerhuur.nl geen garantie die verder reikt dan de garantie van de producent van het materiaal aan DigiVerhuur.nl geeft.

16.6. DigiVerhuur.nl verstrekt geen garantie op gebruikte materialen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door DigiVerhuur.nl

16.7. Garantie geldt slechts indien klant aan al zijn verplichtingen jegens DigiVerhuur.nl heeft voldaan.

 

Deel III: Aanvullende algemene voorwaarden voor verhuur

 

17. Algemene bepalingen voor verhuur

17.1. Bij aanvang van de huurperiode dient klant de materiaal zelf bij DigiVerhuur.nl op te halen en bij het einde van de overeenkomst dient klant de materiaal terug te brengen, tenzij tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat DigiVerhuur.nl zich met het brengen en/of terughalen van het gehuurde materiaal zal belasten. Indien dit het geval is, zullen de kosten van brengen en/of terughalen van het gehuurde materiaal bij klant in rekening worden gebracht.

17.2. Klant is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. Klant dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen.

17.3. Klant draagt er zorg voor dat er voldoende ruimte en een schone ondergrond voor plaatsing van de materiaal beschikbaar is en de materiaal niet op of nabij afgronden, wateren of andere gevaarlijke plekken wordt geplaatst, althans dat het terrein c.q. de ruimte alwaar de materiaal wordt gebruikt zodanig is dat gebruik conform de handleiding mogelijk is. Indien bij bezorging door DigiVerhuur.nl blijkt dat plaatsing van het materiaal niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat onvoldoende ruimte aanwezig is), dan is klant de volledige som van de overeenkomst aan DigiVerhuur.nl verschuldigd.

17.4. Klant draagt er zorg voor dat er bij aankomst van DigiVerhuur.nl op de afleverlocatie een aansluiting van 220 Volt met randaarde aanwezig is. Mocht dit niet het geval zijn vervallen afspraken omtrent het installeren van gehuurde materialen.

17.5. Klant draagt er zorg voor dat er bij het laden en lossen van materialen minimaal één persoon aanwezig is om te helpen met het uitladen, installeren, afbreken en inladen van materialen. Deze persoon moet fysieke inspanningen kunnen leveren die redelijkerwijs verwacht mogen worden van een transportmedewerker en zodoende zonder problemen 25 Kilogram kunnen tillen.

17.6. Klant draagt er zorg voor dat eventuele vergunningen van overheidswege zijn verkregen.

17.7. Klant verklaart de handleiding gehuurde materiaal te kennen en te respecteren op het moment dat de materiaal afgehaald of afgeleverd wordt en/of opgebouwd wordt.

17.8. Het is klant niet toegestaan de materiaal te beplakken, beschrijven, beschilderen of opandere wijze te bewerken of te voorzien van enige aanduiding of toevoeging.

17.9. Klant heeft de plicht de materiaal bij harde wind (windkracht 5 of hoger) binnen te halen c.q. veilig te stellen, teneinde schade te voorkomen.

17.10. Een eventueel bij het materiaal behorende blower dient apart van de transporttas te worden vervoerd door klant, teneinde schade te voorkomen. Hetzelfde geldt voor grondpennen en andere voorwerpen met scherpe hoeken.

17.11. Het materiaal wordt compleet en in de staat waarin deze verkeerde bij (af)levering van het materiaal teruggebracht door klant, of in geval van ophalen door DigiVerhuur.nl, vóór het afgesproken tijdstip gereed gezet. Eventuele geconstateerde gebreken bij of na terugneming van het materiaal door DigiVerhuur.nl worden geacht te zijn ontstaan gedurende de tijd dat de materiaal zich bij klant bevond. Klant is verplicht tot het goed onderhouden en schoonmaken van het materiaal, zoals vermeld in de handleiding. Het materiaal dient juist te worden ingeleverd, dat wil zeggen opgeborgen en verpakt zoals vermeld in de handleiding.

17.12. Klant dient eventuele vermissing en/of beschadiging per direct tijdens de periode van gebruik aan DigiVerhuur.nl te melden.

17.13. Indien klant het materiaal eerder bij DigiVerhuur.nl aflevert dan in de overeenkomst is opgenomen is klant toch de volledige huursom verschuldigd. Indien op dit tijdstip niemand namens DigiVerhuur.nl aanwezig is dient klant de materiaal weer mee terug te nemen en later, op een met DigiVerhuur.nl afgesproken tijdstip opnieuw te retourneren.

17.14. Indien het materiaal per dag is verhuurd wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht indien het materiaal niet op de daartoe door DigiVerhuur.nl aangegeven plaats en het in de overeenkomst opgenomen tijdstip is teruggebracht. Bij langer gebruik van het materiaal dan overeengekomen gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van de huurovereenkomst en deze voorwaarden van kracht. Klant kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan. Indien klant het materiaal niet heeft teruggebacht op het moment dat is overeengekomen, wordt vanaf het moment dat het materiaal volgens afspraak teruggebracht zou worden het huurtarief verdubbeld.

7.15. Orders die klant minder dan een week voor de huurperiode annuleert, worden toch in rekening gebracht, ongeacht op welke manier de betreffende reservering is gemaakt (telefonisch, per email, per online reservering of anderszinds). Dit geldt ook indien er geen annulering plaatsvind en de gereserveerde materialen niet worden afgehaald.

 

18. Leveringstermijn voor verhuur

18.1. Opgegeven levertijden, schriftelijk dan wel mondeling, zijn slechts een benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

18.2. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoering van de overeenkomst geeft klant in geen geval recht op enige schadevergoeding. Schade van klant als gevolg van overschrijding van de levertijd door handelen of nalaten van een ingeschakeld vervoerder geeft eveneens in geen geval recht op schadevergoeding.

 

19. Risico en aansprakelijkheid voor verhuur

19.1. Eventuele kosten ontstaan door het nalaten van werkzaamheden zoals beschreven in artikel 17 worden door DigiVerhuur.nl in rekening gebracht bij klant.

19.2. Het risico van verlies of beschadiging van materialen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan over op klant na aflevering bij klant, een door klant gebruikte hulppersoon of derde.

19.3 In geval van verlies, diefstal of beschadiging van het materiaal wordt zowel de nieuwprijs van vervangend materiaal als de gevolgschade die DigiVerhuur.nl leidt, door DigiVerhuur.nl in rekening gebracht bij klant.

19.4. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en het laten gebruiken van de geleverde materialen en/of diensten. DigiVerhuur.nl is nimmer aansprakelijk en klant vrijwaart DigiVerhuur.nl voor eventuele ongevallen en/of (im)materiële schade die voortvloeien uit het gebruik van geleverde materialen.

19.5. Indien DigiVerhuur.nl, zonder de opbouw van het materiaal in opdracht te hebben, wel bij de opbouw hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit geheel onverplicht en voor rekening en risico van klant.

 

20. Diefstal- en schadegarantie

20.1 DigiVerhuur.nl biedt de klant in enkele gevallen de mogelijkheid tegen meerprijs gebruik te maken van een diefstal- en schadegarantie. Klant kan hier alleen gebruik van maken door bij het ophalen van het te huren materiaal op de huurovereenkomst in te vullen gebruik te willen maken van de diefstal- en schadegarantie en de kosten van de diefstal- en schadegarantie voorafgaand aan de huurperiode te voldoen. De diefstal- en schadegarantie treedt in werking indien de klant een bewijs kan overleggen waarin wordt vermeld dat diens eigen WA-verzekering de kosten van vervanging van het gehuurde materiaal niet dekt en

20.1.1. het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode ontvreemd wordt. In dit geval dient klant direct aangifte te doen van diefstal bij de politie en DigiVerhuur.nl hiervan een bewijs te overhandigen. Indien dit bewijs niet aanwezig is, wordt alsnog de nieuwprijs van de ontvreemde materialen bij klant in rekening gebracht.

20.1.2. het gehuurde materiaal (gedeeltelijk) stuk gaat, mits klant alle aanwijzingen uit de handleiding heeft opgevolgd en schade niet opzettelijk is toegebracht.

20.2. Wanneer de diefstal- en schadegarantie in werking treed zal DigiVerhuur.nl geen kosten voor vervanging van het gehuurde materiaal in rekening brengen bij klant.